ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัฒนาธุรกิจ