ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สอบราคาจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ รฟม.