ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาทางวิทยุของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับแรก)