ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)