นายชยธรรม์ พรหมศร

นายชยธรรม์ พรหมศร

ตำแหน่งในปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาเอก • Ph.D. in Civil Engineering (Transportation)
The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)
ปริญญาโท • M.Sc. in Civil Engineering (Transportation)
The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
2559 – 2562  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2554 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
2552 – 2554 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล กรมทางหลวง
2551 – 2552 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) กรมทางหลวง
2547 – 2551 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง