ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) (ฉบับแรก)