นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน

อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2521
ปริญญาโท  Master of Science (Transportation), Northeastern University, USA พ.ศ. 2524
การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

• กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (สังกัดกระทรวงคมนาคม)
• ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (2536 – 2560)
พ.ศ. 2536-2542 วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโส
พ.ศ. 2542-2546 ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2546-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
พ.ศ. 2548-2550 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
พ.ศ. 2550-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
พ.ศ. 2548-2550 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2553-2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
พ.ศ. 2555 รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน)
พ.ศ. 2555 – มีนาคม 2558 รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
24 มีนาคม 2558 - 2560 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย