คณะผู้บริหาร รฟม.

ผู้ว่าการ รฟม.

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ที่ปรึกษา

นายรณชิต แย้มสอาด

รองผู้ว่าการ รฟม.

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล (รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน))
นางณฐมณ บุนนาค (รองผู้ว่าการ (การเงิน))
นายฤทธิกา สุภารัตน์ (รองผู้ว่าการ (บริหาร))
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข (รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง))
นายวิทยา พันธุ์มงคล (รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ))

ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

นายสุชิน ศศิประภากุล
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ