การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ รฟม.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รฟม. มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และมีการเติบโตที่ยั่งยืน โดยการกำกับดูแลที่ดีถือเป็นกลไกที่สำคัญที่สนับสนุนการบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) ยึดมั่นในหลักสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี อันได้แก่
       • การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
       • ความมีสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
       • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
       • การดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency)
       • การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation)
       • การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
       • การมีส่วนร่วม (Particpation)
2) ปฏิบัติตามหลักสำคัญของการกำกับดูแลที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ให้มีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำในด้านการกำกับดูแลที่ดี

วิสัยทัศน์การกำกับดูแลกิจการที่ดี


“เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

 

เอกสารต่าง ๆ