ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไฟล์วอล (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับที่ 2)