คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน

- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2562

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2562

- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. 2557

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547

- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

มาตรฐานเกี่ยวกับการใช้รถปฏิบัติงานของ รฟม.

- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการใช้รถปฏิบัติงานของ รฟม. พ.ศ. 2558

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ระเบียบการปฏิบัติงานการทำสัญญา/วางเงิน

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความสะอาด รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการซ่อมบำรุงอาคารและลานจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้บริการอาคารและลานจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

สายฉลองรัชธรรม

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร รถไฟฟ้ามหารคร สายฉลองรัชธรรม

ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความสะอาด รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการซ่อมบำรุงอาคารจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

- ระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการให้บริการอาคารจอดรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

- ระเบียบปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของพนักงานกู้ภัยในภาวะปกติ

- ระเบียบปฏิบัติงาน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

- ระเบียบปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเขตระบบรถไฟฟ้ามหานคร ในภาวะปกติ

- ระเบียบปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ สายเฉลิมรัชมงคล

- ระเบียบปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการรักษาความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน

การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า (คู่มือ)

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. (ชั่วคราว) (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

- การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. (ชั่วคราว) (คู่มือ)

การขออนุญาตปรับภูมิทัศน์บนที่ดินของ รฟม. (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

- การขออนุญาตปรับภูมิทัศน์บนที่ดินของ รฟม. (คู่มือ)

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

- การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน (คู่มือ)

การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) (คู่มือ)

การขออนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

การขออนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (คู่มือ)

- การพิจารณาคำร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือตามมาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 (คู่มือ)

สรุปรายการการขออนุญาต

ตารางสรุปรายการการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563)

- ตารางสรุปรายการการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. (ชั่วคราว) (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563)

ตารางสรุปรายการการขออนุญาตปรับภูมิทัศน์บนที่ดินของ รฟม. (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563)

ตารางสรุปรายการการรขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563)

ตารางสรุปรายการการขออนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2562)