การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจำหน่ายให้แก่พนักงาน รฟม. และบุคคลอื่น ณ ห้องอาหาร รฟม. บริเวณด้านหลังของอาคาร 1 (อาคาร 9 ชั้น)