นางรวีวรรณ ภูริเดช

กรรมการผู้แทน

นางรวีวรรณ ภูริเดช

ตำแหน่งในปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาเอก • Ph.D. : Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin - Madison, USA
ปริญญาโท • M.Sc. : Water Resources Systems Engineering, University of Newcastle Upon Tyne. UK
ปริญญาตรี • วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) (เกียรตินิยม): วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
-
ประวัติการทำงาน
• เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม