เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Development Roadmap : CDR) สำหรับสมรรถนะหลักของบุคลากรและสมรรถนะด้านการบริหาร (Core and Managerial Competency : CC/MC) โดยวิธีคัดเลือก