ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิต (CPR) พร้อมอุปกรณ์จำลองการช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)