โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว)

เว็บไซต์โครงการ

        http://korat-transitgreenline.com/

แผ่นพับโครงการ

         -

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

 

         -

ความเป็นมาของโครงการ

         คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบผลการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมาของ สนข. และมอบหมาย รฟม. ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมีความเห็นให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทาง ตามลำดับความสำคัญ ต่อมา สนข. ได้จัดส่งข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของเส้นทาง พบว่าควรดำเนินการเส้นทางสายสีเขียวก่อนเป็นลำดับแรก

ลักษณะโครงการ

         แนวเส้นทาง

         แนวเส้นทางเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของชุมชนด้านทิศตะวันตกไปยังชุมชนด้านทิศตะวันออกของเมือง โดยเริ่มจากตลาดเซฟวัน ผ่านเข้าตัวเมืองมาตามทางหลวงหมายเลข 2 แล้วเข้าสู่ถนนมุขมนตรี ผ่านสถานีรถไฟนครราชสีมา เข้าถนนโพธิ์กลาง เลี้ยวผ่านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 224 เลี้ยวเข้าสู่ถนนสุรนารายณ์ ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา และมาสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

          แผนที่แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว)

         โครงสร้างทางวิ่ง

         เป็นโครงสร้างทางวิ่งระดับพื้นดิน (At Grade) และมีบางช่วงที่เป็นทางลอดใต้ดิน (Underpass) มีระยะทางรวม 11.17 กิโลเมตร

         ระบบรถไฟฟ้า

         เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT)

         สถานี 

         ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 20 สถานี

         ศูนย์ซ่อมบำรุง

         ศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ในพื้นที่ตอนในฝั่งตะวันออกของถนนสุรนารายณ์ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุบริเวณด้านหลังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

         จุดจอดแล้วจร

         ในเบื้องต้นจุดจอดแล้วจรจะตั้งอยู่ที่สถานีต้นทางคือสถานีตลาดเซฟวัน และสถานีปลายทางคือสถานีบ้านนารีสวัสดิ์

วงเงินลงทุน

รายการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน N/A
ค่าก่อสร้างงานโยธา 4,461.71
ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า 2,551.32
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 770.81
Provisional Sum 491.42
รวม 8,275.26

ที่มา

         รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา จัดทำโดย สนข. เดือนตุลาคม 2560