ประกาศซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)