คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการผู้แทน
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นายปฐม เฉลยวาเรศ
นายปัญญา ชูพานิช
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายประพาส เหลืองศิรินภา
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)