ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ (สอบราคาจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถ สำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2560)