ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไฟล์วอล (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับหลังจากรับฟังคำวิจารณ์)