นายวิชญายุทธ บุญชิต

กรรมการผู้แทน

นายวิชญายุทธ บุญชิต

ระยะเวลาการคำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาเอก • Ph.D. (Economics), Carleton University, Ottawa, Canada (2550)
ปริญญาโท • M.A. (Development Economics), Williams College, Massachusetts U.S.A. (ทุน Joint Japan World Bank Graduate Scholarship : JJWBGSP) (2545)
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2537)
ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2533)
ตำแหน่งในปัจจุบัน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
• รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2561 -

ประสบการณ์ทำงาน

• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (1 ตุลาคม 2560)
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ) (7 เมษายน 2559)
• ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (อำนวยการสูง) (9 มกราคม 2556)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) (27 มกราคม 2554)
• ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) (11 ธันวาคม 2551)
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. (20 พฤศจิกายน 2551)
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (3 พฤษภาคม 2537)