ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS (Intrusion Prevention System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับหลังจากรับฟังคำวิจารณ์)