ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องกรองน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)