การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       รฟม. ได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้กลยุทธ์สร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร พ.ศ. 2560 - 2564 ทั้งนี้ในการออกแบบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ รฟม. พ.ศ. 2560 - 2564 ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ รฟม.

2563

2562

เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

2563

2562

เอกสารเผยแพร่

  •  คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม : สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ