นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง

ระยะเวลาการคำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563
อายุ 54 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 17 สิงหาคม 2509
คุณวุฒิการศึกษา
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาโท • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2533)
ตำแหน่งในปัจจุบัน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
• รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2561 -

ประสบการณ์ทำงาน

• รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (2561 – ปัจจุบัน)
• ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง (2560 – 2561)
• เลขานุการกรม (2558 – 2560)
• ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา (2555 – 2558)
• วิศวกรโยธาธิการโยธา (ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ) (2535 – 2555)