ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถาม ข้อมูลการสำรวจระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการที่ท่านได้รับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563