เรายกระดับชีวิตเเมือง

บริการที่จอด

สถานที่จอด PARK & RIDE

        รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
ในการนำรถยนต์เข้ามาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีพื้นที่จอดรถ 4 แห่ง จอดรถได้รวม 4,923 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารจอดแล้วจร สถานีคลองบางไผ่ จอดรถได้ 1,986 คัน

2. อาคารจอดแล้วจร สถานีสามแยกบางใหญ่ จอดรถได้ 1,296 คัน

3. อาคารจอดแล้วจร สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ จอดรถได้ 1,076 คัน

4. อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 จอดรถได้ 565 คัน

อัตราค่าบริการจอดรถ

        อัตราค่าบริการจอดรถ (ปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ (บาท)

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

2 ชั่วโมง 10 บาท

ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า

ชั่วโมงละ 20 บาท

ค่าบริการจอดรถรายเดือน

1,000 บาท/ต่อเดือน

ประเภทบัตรสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถ

1. บัตรจอดรถ MRT Plus Park & Ride หมายถึง บัตรจอดรถที่รับบริเวณตู้จ่ายบัตรจอดรถ สามารถนำไปใช้โดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่ต้องเติมเงินหรือแลกเหรียญโดยสาร และชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ผู้เก็บเงินขาออกที่อาคารจอดแล้วจร โดยมีมูลค่าที่ใช้โดยสารได้สูงสุด 200 บาท หรือตามที่ รฟม. กำหนด

2. บัตรโดยสารรถไฟฟ้า หมายถึง บัตรโดยสารรถไฟฟ้าซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ สามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้าและจอดรถที่อาคารจอดแล้วจรได้ และสามารถนำมาสมัครใช้บริการจอดรถรายเดือนได้

        ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรที่ใช้เข้าอาคารจอดรถไปโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อให้มีข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้ค่าจอดรถในอัตราผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน

 1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนประจำอาคารจอดรถ
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  2.2 สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง) หรือ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ)
  2.3 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
 3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
 4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)
 5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป
 6. สามารถใช้จอดรถได้แค่อาคารที่สมัครรายเดือนไว้เท่านั้น
 7. สามารถชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 22.00น. 

วันเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00น. 

ค่าปรับ

- กรณีทำบัตรสูญหาย

ประเภทบัตร

ค่าปรับ/บาท

บัตรจอดรถ MRT Plus Park & Ride

500

บัตรโดยสารรถไฟฟ้า (ค่าเหมาบริการจอดรถในวันดังกล่าว)

300

บัตรจอดรถชั่วคราว

300

- กรณีจอดเกินเวลา

รายการ

ค่าปรับ/บาท

จอดรถเกินเวลาหลังจากอาคารจอดแล้วจรปิดให้บริการ (หลัง 01.00 น.)

400
(รวมกับค่าบริการจอดรถ และค่าโดยสารรถไฟฟ้า กรณีใช้บัตร P&R)

** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ ติดต่อได้ที่ กองบริหารอาคารจอดรถ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2343


 

 ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์