ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)