เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)