นายปฐม เฉลยวาเรศ

นายปฐม เฉลยวาเรศ

ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
• รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
9 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
7 ตุลาคม 2562 – 9 พฤศจิกายน 2562 รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
31 มกราคม 2562 – 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดี (นักบริหาร)
30 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (อำนวยการสูง) ( 9 ปี เงินเดือนเต็มขั้น )
10 พฤศจิกายน 2551 วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. (ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา) ด้านการก่อสร้างสะพาน
8 พฤศจิกายน 2546 ผู้อำนวยการสำนัก
26 กุมภาพันธ์ 2542 วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.