สัญญาเลขที่ จ(ข)11/2563 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อน (รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) ตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563-2564