การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหาและภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหาและภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงหัวลำโพง - บางแค

             - เนื้อหาและภาคผนวก          

          ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

             - เนื้อหา

             - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ช่วงหัวลำโพง - บางแค

             - เนื้อหาและภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)   

          ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

             - เนื้อหาและภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)  

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

             - เนื้อหาและภาคผนวก          

          ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

             - เนื้อหา

             - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

             - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)   

             - ภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

          ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

             - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)   

             - ภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

          - ครั้งที่ 2/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหาและภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหาและภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 2/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)  

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.