เรายกระดับชีวิตเเมือง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของ รฟม.

นโยบายการบูรณาการ Corporate Governance, Risk Management และ Compliance (GRC)

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ รฟม.

 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและรับสินบน ของ รฟม.

 

นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ของ รฟม.

 

นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ รฟม.