เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)