นางสาวชวนชม กิจพันธ์

นางสาวชวนชม กิจพันธ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
ปริญญาตรี • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ประวัติการทำงาน
2558  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1
2557  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3
ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่น 81 (สำนักงาน ก.พ.)
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ
• กรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
• กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
• กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา