ประกาศร่างขอบเขตของาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2 (ฉบับแรก)