ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)