ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งน้ำ หน้าอาคาร 1 รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)