นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)

กรรมการและเลขานุการ

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ตำแหน่งในปัจจุบัน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Lamar University, U.S.A.
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  • รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
  • ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • วิศวกรอาวุโส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • หัวหน้าแผนกอาวุโส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • หัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • วิศวกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย