เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. เพิ่มช่องทางการรับ-ส่งเอกสารผ่านช่องทาง Online เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ