เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)