เรายกระดับชีวิตเเมือง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)