เรายกระดับชีวิตเเมือง

วีดีทัศน์ รฟม.

รฟม. ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คลิปวีดีโอ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (What memories will you make this holiday ?) โดย: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า รฟม.