นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท MBA, Operations Management บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน Drexel University, Philadelphia, USA
ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทในระหว่างปีบัญชี 2563

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน กรรมการจัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ.26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
2560 – ปัจจุบัน กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
ประสบการณ์ทำงาน
2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2551 – ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)
2559 – 2561 รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 – 2561 กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 – 2561 กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – 2561 กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ.26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
2553 – 2557 กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย