เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับที่ 2)