เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 3 กลุ่ม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน รฟม.
สำหรับรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 3 กลุ่ม 
1. กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1 : PMCSC1) ประกอบด้วย
1) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
4) บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด และ 5) บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 1,094,110,096.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2 : PMCSC2) ประกอบด้วย
1) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
2) บริษัท เทสโก้ จำกัด
3) บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
4) บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
และ 6) บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ในวงเงิน 959,458,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3 : PMCSC3) ประกอบด้วย
1) บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
2) บริษัท วิสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
และ 3) บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวงเงิน 561,043,800.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
โดยกลุ่มที่ปรึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม จะทำหน้าที่หลักในการบริหารงานก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามที่สัญญาจ้างฯ กำหนดต่อไป
พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
สำหรับงานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) นั้น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่ง รฟม. จะดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการใหม่อีกครั้ง โดย รฟม. จะดำเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยกลุ่มที่ปรึกษาทั้ง 3 กลุ่ม มีความพร้อมเต็มที่ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างงายโยธา ซึ่ง รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ไปยังผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ทั้ง 6 สัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการฯ มีแผนจะเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2565 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570
-----------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email: pr@mrta.co.th
#30ปีรฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All