เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "เดินทางไปกับ Purple line" จำนวน 6 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)