นายปัญญา ชูพานิช

นายปัญญา ชูพานิช

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
อายุ 46 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 16 มกราคม 2517
คุณวุฒิการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาเอก • วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน
( ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 )
• รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2563 -
ประสบการณ์ทำงาน
• รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2563 – ปัจจุบัน)
• ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ (2561 – 2563)