เรายกระดับชีวิตเเมือง

สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดุแลความปลอดภัยและความมั่นคง