ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกปีใหม่ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)